140522

Press 1-1-1-1-1

Push Press 3-3-3-3-3

Push Jerk 5-5-5-5-5

Shoulder Press, Push Press, Push Jerk by Jason Khalipa